Vad innebär ACT?

Acceptance and Commitment ­Therapy


ACT kännetecknas av inslag från österländskt tänkande, som att lidandet är en del av tillvaron. Det gäller att acceptera det vi inte kan påverka. Därmed blir våra värderingar och vad vi vill med våra liv tydligare. I ACT arbetar man med att:

  • Vara här och nu
  • Sluta försöka att kontrollera ångesten
  • Acceptera alla tankar och känslor
  • Undersöka sina värderingar
Acceptera lidandet som en del av livet. Att kämpa emot gör det hela bara värre. Däremot kan du förhålla dig till lidandet så att det inte får orimligt stort inflytande i ditt liv.

ACT är en relativt ny behandlingsmodell som ingår i den så kallade ”tredje vågens beteendeterapi” och som har fått ett stort genomslag inom psykoterapin.

Detta är en terapiform som mycket förenklat kan förklaras har sitt fokus på vad som är riktigt viktigt i vårt liv och hur vi kan ta konkreta meningsfulla steg i den riktningen. En viktig skillnad med ACT och andra terapiformer är att man inte lägger vikt vid att bli av med obehagliga inre upplevelser. Anledningen till det är att det oftast inte fungerar särskilt bra på lång sikt. Istället ägnar man sig åt att hitta ett sätt att hantera de tankar, känslor och kroppsförnimmelser vi har, och utifrån det hitta ett meningsfullt sätt som vi vill leva med.

Det övergripande målet med ACT är att öka den psykologiska flexibiliteten. Det innebär att utveckla en flexibel och effektiv beteenderepertoar som resulterar i funktionella och meningsfulla beteendemönster som för oss närmare det liv vi vill leva.

Psykologisk flexibilitet innebär att vara i full kontakt med sig själv i nuet. Det är utgångspunkten för att sedan antingen ändra eller hålla fast vid ett beteende för att ta steg i riktning mot vad som är viktigt i livet.

ACT syftar inte till att ta bort symptomen utan lära sig att leva med dem på ett bättre sätt. Acceptance and Commitment Therapy är ett buddistiskt förhållningssätt som kommit in i beteendeterapin där man betraktar lidandet som en del i varandet. Prova att ställa dig frågan: Om du skulle få en dödlig sjukdom. Vad vore då riktigt viktigt?

Tankarna i sig är knappast orsak till problemen, men eftersom vi tenderar att tro på en tanke kan den väcka lika mycket obehag som verkligheten. Därmed kan den indirekt orsaka ett beteende som går ut på att undvika det som väcker tankarna.

Om hjärnan hindrar dig från att göra det du vill, då ska du fundera på att utmana budskapet. ACT handlar inte om att utsätta dig för så mycket obehag som möjligt, utan om att ta reda på hur du vill leva egentligen.

Man lär sig att inte reagera impulsivt på de tankar och känslor som kommer upp utan istället agera utifrån vad situationen kräver. Att handla utifrån vad som är sunt och ändamålsenligt och att inte fastna i grubbleri, negativa känslor och upplevelser.

Metoden använder metaforer, paradoxer och upplevelsemässiga övningar och genom dessa lära sig att förhålla sig hälsosamt till sina tankar, känslor, minnen och fysiska förnimmelser som tidigare kanske har väckt fruktan eller undvikits.

ACT är en evidensbaserad behandling som har visat sig vara effektiv inom flera användningsområden bl.a. långvarig smärta, kroniska sjukdomar, ätstörningar, stress och depression. Metoden är även användbar för att minska ångest och för att stärka relationer.

Du är välkommen att höra av dig till mig via telefon, kontaktformuläret eller e-mail.